.

Görevlerimiz

MAKÜ Teknoloji Transfer Ofisinde, firmaların, girişimcilerin, üniversitenin ve bölgesel inovasyon ekosistemindeki paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aşağıdaki hizmet ve desteklerin sağlanması hedeflemektedir.

1.     Teknoloji geliştiricisi Ar‐Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları ile Teknoloji Geliştirme Bölge (TGB) firmaları, girişimcileri, teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, kamu kurumları veya diğer teknoloji ya da Ar‐Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon ve araştırma arz ve talebini yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

2.     Yeni Ar‐Ge ve tasarım şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin sağlanması.

3.   Fikri mülkiyet haklarına konu araştırma sonuçlarının tespit, teknik olgunluk ve zamanlamasının değerlendirilmesi, hakların korunması, değerinin belirlenmesi, transfer modelinin belirlenmesi, pazarlanması, lisanslanması, lisanslamadan elde edilen gelirlerin yönetilmesi.

4.     Üniversiteler ile firmalar arasında sözleşmeli veya ortak Ar‐Ge ve yenilik veya tasarım projelerini teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi.

5.     Üniversite‐sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının organizasyonel yönüyle desteklenmesi.

6.     Öğretim elemanlarının; ulusal ve uluslararası proje çağrıları hakkında bilgilendirilmeleri ve desteklerden yararlanmalarının sağlanması,

7.     Öğretim elemanlarına, öğrencilerimize ve talep eden dış paydaşlara konunun uzmanları tarafından ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimlerinin organize edilmesi,

8.     Üniversite öğretim üyeleri veri tabanından ulusal ve uluslararası proje hazırlayan öğretim elemanlarına ve dış paydaşlara danışmanlık hizmetinin verilmesi,

9.     Öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi, uluslararası projelere başvuran öğrencilerin takip edilmesi,

10.   Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne dönüşmesinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi.

11.   Üretilen ürünün yurtiçinde ve dışındaki potansiyel alıcılara tanıtılmasına, pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alanlarda ticarileştirilmesine yönelik desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.

12.   Fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisanslama çalışmaları esnasında gizlilik taahhüdü, bilgi değişimi ve gizlilik anlaşması gibi tedbirlerle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi.

13. Strateji ve hedefler çerçevesinde orta ve uzun vadeli teknoloji transfer strateji ve politikalarının oluşturulması.

Footer Menü